Om

Skolen og familien

Nært samarbeid

Skolen legger vekt på et nært samarbeide med hjemmet. Det er ukeplan for hver uke som med informasjon om hvilke tema man arbeider med og praktisk informasjon. Det er minimum to utviklingssamtaler med lærer, elev og foresatt i året.

Vi inviterer også de foresatte til å observere i klasserommet. Dette kan avtales med kontoret. Foreldre eller andre voksne som besøker skolen bes sette seg inn i de retningslinjer som gjelder for observasjon. Det er viktig å huske at dette er barnas arbeidsplass, og at de ønsker å arbeide mest mulig uforstyrret.

Jennestad montessoriskole har førskolesamlinger for alle førskoleunger. Elevene med foresatte blir invitert til 2 samlinger for å bli kjent med skolen og de voksne på skolen. Alle elever som er innskrevet blir invitert.

Foreldremøter

Det blir gjennomført foreldremøter to ganger i skoleåret, henholdsvis i september og mars. Høstens møte er det lagt vekt på informasjon om skoleåret, praktisk info og presentasjon av ansatte og arbeidet på skolen. Vårens møte er det lagt vekt på faglig samarbeid mellom skole og hjem.  

Plan for

Godt psykososialt miljø

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring»

(Opplæringsloven §9A-2).

Planen redegjør for skolens daglige arbeid og rutiner for utvikling av godt skolemiljø, samt hvordan vi arbeider med avdekking og tiltak i forbindelse med eventuelle krenkelser. Skolen har en handlingsplanplan mot vold og overgrep i nære relasjoner og for inkluderende skolemiljø.

Foreldrerådet og FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en representant for foreldregruppen fra hvert klassetrinn, og en personlig vararepresentant.

Dialog og samarbeid mellom foreldre og skole – til beste for elevene!

FAU arbeider for:

  • at Jennestad Montessoriskoles faglige grunnprinsipper og visjonsdokument er basis for foreldrenes engasjement
  • å skape god kontakt mellom hjem og skole
  • å legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
  • å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

 Rammene for Foreldrerådet og FAU er nedfelt i et strukturdokument.

Representanter til FAU velges for 1 år av gangen og valget gjøres på det siste foreldremøtet for hvert klassetrinn/hver gruppe etter sommerferien. Dette sikrer at FAU konstituerer seg allerede ved oppstarten av nytt skoleår. FAU velger selv leder, nestleder/økonomiansvarlig og sekretær som sitter for ett år av gangen. FAU er representert på foreldremøtene og de sørger for at det skrives referat fra møtene. Rektor møter i FAU.

Representant i styret for Jennestad Montessoriskole

FAU utnevner en representant fra Foreldrerådet/FAU til styret i Jennestad Montessoriskole. Representanten sitter i 2 år av gangen.